layerinfo "type" = "theme";
layerinfo "name" = "Custom layout & theme layer for EE";
layerinfo source_viewable = 1;
set text_module_customtext = "Credits & Style Info";

function Page::print_global_title() {
    if ($.global_title) {
        """<h1 id="title">
<span><a href="https://marahmarie.dreamwidth.org/" title="Back to the home page of Everything Else">Everything Else</a></span></h1>""";
}

}
function FriendsPage::print_global_title() {
    var string title = $.friends_title ? $.friends_title : $.global_title;
    """<h1 id="title">
<span><a href="https://marahmarie.dreamwidth.org/" title="Most recent posts on Everything Else">Everything Else</a></span></h1>""";
}
function Page::print_head_title() 
{
  if ($this isa FriendsPage) {
    print """<title>""" + $this->view_title() + $*text_default_separator + $.global_title + """</title>\n""";
  }
  elseif ($this isa RecentPage) {
    print """<title>""" + $.global_title + """</title>\n""";
  }
  else {
    print """<title>""" + $this->view_title() + $*text_default_separator + $.global_title + """</title>\n""";
  }
}

function Page::print()
{
"""<!DOCTYPE html>
<head><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<meta name="description" content="A subdomain of Dreamwidth often terrorized by someone named Marah Marie." />
<meta name="google-site-verification" content="7tpATdbXYm4az3zU1r46yP1ysmdCZzWp4FSKV1VxL7E" />
<meta name="robots" content="noarchive">
<link href="data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAAAAEAIABoBAAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAIAAAAAAAAAQAABILAAASCwAAAAAAAAAAAAAAAMgAAAC5OwAA0ucAAG//AAAA/wAAAP8AAC//AADJ/wYGof8SEkv/AQHK/wAAy/8AAKb/AAC1/wAAybUAAKQTAAB4BgAAyKQAANb/AABr/wAAAP8AAAD/AAAs/wAAyP8LC37/DQ1z/wAA0P8AAFv/AAAJ/wAAHf8AAJv4AADFagAAsi0AAM/jAADW/wAAvP8AAFf/AABA/wAAmP8AANP/Dg5j/wYGo/8AAL//AAAc/wAAAP8AAAD/AABo/wAAzMIAALxWAADS+AAA1P8AANX/AADT/wAA0P8AANf/AgLE/w8PYP8CAsX/AADN/wAATv8AAAP/AAAT/wAAl/8AANDwAADAZwAA0vwAANX/AADT/wAAzf8AANX/AADX/wUFrP8LC3j/AADU/wAA1f8AAMX/AACW/wAAqf8AANL/AADO/QAAvVkAANP5AADG/wAAYP8AADX/AAB//wAA1P8ICJP/Bwee/wAA2f8AANj/AADX/wAA1/8AANb/AADU/wAAzfIAALQxAADT5gAAif8AAAL/AAAA/wAAFf8AALH/CQmK/wICvv8AAKP/AAB5/wAArP8AANT/AADU/wAA1P8AAMnIAACICQAAzawAAJD/AAAG/wAAAP8AABz/AQGr/wgIlv8AAKX/AAAX/wAAAP8AACT/AAC4/wAA1v8AANL6AADAcwAAzgAAALxEAADH7QAAeP8AAE3/AACU/wICu/8EBK3/AACP/wAAAv8AAAD/AAAK/wAAo/8AANf/AADLwAAAqBgAAJYAAAB7AgAApYsAAMv/AADW/wAA1/8DA7X/AgLD/wAAwP8AAEL/AAAU/wAAUv8AAMj/AADO2wAAuDsAANUAAAAAAAAAGAAAAAh9AABQ/wAAuP8AANb/AgK9/wAA0v8AANf/AADL/wAAt/8AAMv9AADMxAAAuDsAAP8AAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAfgAAAf8AACL/AABq/wAAmP8AALr/AAC//wAAt/0AAMPCAADDawAAqhcAAOIAAABTAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAEQAAADyAAAA/wAAAP8AAAr/AAAa/wAAHv8AABnWAAApIQAAFAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKwAAACsAAAAKAAAAjgAAAPwAAAD/AAAA/wAAAP8AAADtAAAAXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACoAAAAeAAAAAwAAACoAAABsAAAAsgAAAM8AAAClAAAARQAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuAAAAGQAAACEAAAAhAAAAAQAAAAsAAAAxAAAABQAAABgAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAEAAMADAADABwAAQB8AAAA/AAAAPwAAAD8AAA==" rel="icon" type="image/x-icon">


"""; $this->print_head();
    $this->print_stylesheets();
    $this->print_head_title();  
  println "</head>";
  $this->print_wrapper_start();
  $this->print_control_strip();
  """
      <div id="container">        
        
      <div id="header">
  
  <div id="top"></div>""";
  
  $this->print_global_title();
""" 
        <a name="top"> </a>
  """;
  $this->print_global_subtitle();"""
       
      </div>
  """;
  $this->print_module_section("one");
  """
      <div id="wrap">
      <div id="content">
  """;
$this->print_body();
  """
      <div class="top"><a href="#top" title="Jump to top of page">Top</a></div>
      </div>
  """;
  
  $this->print_module_section("two");
  """
      </div><div style="clear:both;"></div>
    </div>
    <div id="footer">
  """;

  $this->print_module_section("three");
  """
    </div>
  """;
  $this->print_wrapper_end();
  """
  </html>
  """;
}

function print_module_customtext() {
  var Page p = get_page(); 
 open_module("customtext2", $*text_module_customtext, $*text_module_customtext_url);
  """<div class="module-typelist2">
<div class="module-content">
<ul class="module-list">
<li class="module-list-item"><a href="https://style_test.dreamwidth.org/" title="And it really is...quite...elegant!">'Elegant Grunge' WP Layout (ported by Alis Dee)</a></li>
<li class="module-list-item"><a href="https://pastebin.com/raw/7LkuVXPN" title="widerscreen version, updated 6-12-17">Current CSS</a> (some images via <a href="http://ninetydegrees.dreamwidth.org">90°</a>)</li>
<li class="module-list-item"><a href="https://www.dreamwidth.org/customize/advanced/layersource?id=116552&amp;fmt=html" title="I like to play with the s2">Custom Theme Layer</a> (some s2 via <a href="http://ninetydegrees.dreamwidth.org">90°</a>)</li>
</ul></div></div>
<div class="module-typelist2">
<h2 class="module-header1">Style Management</h2>
<div class="module-content">
<ul class="module-list">
<li class="module-list-item"><a href="https://style-tester.dreamwidth.org/" title="Just another CSS playground">Style Tester</a></li>
<li class="module-list-item"><a href="https://www.dreamwidth.org/customize/advanced/layersource?id=5927&fmt=html" title="For those little moments when I want to set fire to my style sheet">Transmog Base Style</a></li>
<li class="module-list-item"><a href="https://s.dreamwidth.org/stc/??css/components/quick-reply.css,controlstrip.css,controlstrip-dark.css,jquery/jquery.ui.button.css,jquery/jquery.ui.dialog.css,jquery/jquery.ui.theme.smoothness.css?v=1448242651" title="Controlstrip, hovermenus">DW Components</a></li>
<li class="module-list-item"><a href="https://www.dreamwidth.org/file/" title="Upload and manage Dreamwidth images">DW Image Tools</a></li>
<li class="module-list-item"><a href="https://pastebin.com/u/emnem" title="My DW s2 &amp; CSS pastes">DW Code Pastes</a></li>
<li class="module-list-item"><a href="https://www.freeformatter.com/html-escape.html" title="Converts raw code into raw-er code">Escape LJ/DW HTML</a></li>
<li style="visibility:hidden"> <!-- GoStats Simple HTML Based Code --><a target="_blank" title="" href="https://gostats.com"><img alt="" 
src="https://ssl.gostats.com/bin/count/a_369968/t_5/i_1/ssl_c3.gostats.com/counter.png" style="border:0" /></a></li>
</ul></div></div>
   """;
 close_module();

} 

# code by ninetydegrees/foxfirefey
function print_module_navlinks() { 
 var Page p = get_page(); 

 var string[] navlinks_order = [];
 var string{} navlinks_urls = {};
 var string{} navlinks_text = {};
 
 $navlinks_order =  [    
    "userinfo",
    "tags",
    "archive",    
    "journals",
    "communities",
    "networkpc", 
    "latest", 

  ];
 
 $navlinks_urls =
  {  "userinfo" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/profile",
    "tags" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/tag", 
    "archive" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/calendar",    
    "journals" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/read?show=P",
    "communities" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/read?show=C",
    "networkpc" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/network?show=PC", 
    "latest" => "https://www.dreamwidth.org/latest",
    
  };
 
 $navlinks_text =
  {  "userinfo" => "Profile",
    "tags" => "Tags",
    "archive" => "Archive",    
    "journals" => "People",    
    "communities" => "Places",
    "networkpc" => "Plains", 
    "latest" => "Latest",    
    
  };
 
  open_module("navlinks", "", "");
  var string[] links = [];

  foreach var string k ($navlinks_order) {
    if ($navlinks_urls{$k} != "") {
      var string css = """ class="$k" """;
      if ($p.view == $k) { $css = """ class="current $k" """; }
      $links[size $links] = """<a href="$navlinks_urls{$k}"$css>$navlinks_text{$k}</a>""";
    }
  }  
  
  print_module_list($links);
  close_module();
}

function print_module_customtext() {
  var Page p = get_page();
  }